Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

  1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการลูกจ้างในสังกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการลูกจ้างในสังกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเวรดุแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
  2. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
  3. การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
  4. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
     การบริหารงานบุคคลของ อบต. / เทศบาล / อบจ. 
  1. การดำเนินตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. / เทศบาล 
  2. การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. / เทศบาล / อบจ. ผู้แทน อปท. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด / ก.ท.จ. / ก.จ.จ.
  3. งานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด / ก.ท.จ.
  4. การบรรจุแต่งตั้ง การแต่งตั้ง(ย้าย) การโอนของพนักงานส่วนตำบล / เทศบาล และลูกจ้างประจำ
  5. การจัดเก็บบัตรประวัติของพนักงานส่วนตำบล / เทศบาล และตรวจแก้ไขรายการตามหลักฐานให้ถูกต้อง
  6. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล / เทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและนอกระดับควบ และตำแหน่งที่มีประสบการณ์
  7. การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล / เทศบาล 3 ปี และการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  8. ตรวจสอบการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน การลาออกของพนักงานจ้าง
  9. กำกับ ตรวจสอบ ประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
  10. การตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล / เทศบาล การเพิ่ม  ค่าจ้างของ ลูกจ้างและการเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
  11. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
  12. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานส่วนตำบล / เทศบาล / ข้าราชการ อบจ.บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  1. งานพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  2. งานทุนการศึกษา อปท.
  3. งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  4. ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
  5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มติ ค.ร.ม. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  6. การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่ อปท.
  7. การส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. มีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  8. งานงบประมาณ อปท. และการพัฒนารายได้                                                                                     
       - การประสานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ ของ อปท.
  9. งานการศึกษา และงานทั่วไปทางการศึกษาของ อปท.
  10. งานการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.
  11. งานประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด อำเภอ

  12. งานข้อมูลด้านรายได้ของ อปท.
  13. การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ฯลฯ
  14. งานจัดเก็บข้อมูลและสถิติการคลังท้องถิ่น
  15. งานอื่นที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  1. งานให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือ
  2. งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
  3. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  4. การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัด สถ. และข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท. ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
  5. การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
  6. การวินิจฉัยถอดถอนผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง / สมาชิกสภาท้องถิ่นสิ้นสุดสมาชิกภาพ
  7. งานคดีปกครอง งานคดีละเมิด และงานคดีทางแพ่ง อาญา ขรก.สถ. / อปท.
  8. จัดตั้ง ยุบรวม อปท. การเปลี่ยนแปลงเขต อปท., การเปลี่ยนชื่อ อปท.
  9. การพิจารณาตอบข้อหารือเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
  10. การให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายรายได้ของ อปท.
  11. งานตาม พ.ร.บ.การเดินเรือน่านน้ำไทยฯ
  12. การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
  13. งานตรวจร่างข้อบัญญัติ อบจ. / เทศบาลนคร / เทศบาลตำบล และงานตรวจร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติทั่วไป
  14. งานอื่นที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
  1. ตรวจทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินฯ
  2. งานเขียนเช็คสั่งจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
  3. จ่ายเงินและจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
  4. งานการกุศลต่างๆ
  5. แจ้งจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานให้ สถ.อ.
  6. วางแผนการตรวจสอบ / จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุของ อปท. / จัดส่งแบบตรวจสอบให้ อปท. รายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ. / มท. ทราบ
  7. รวบรวมและรายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน พ.ศ.2544 ของ สถ.จ. ส่งรายงานให้ สตง.ภูมิภาคที่ 8 / ผู้กำกับดูแล และ สถ. ทราบ
  8. รวบรวมและรายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน พ.ศ.2544 ของ อปท. สรุปผลรายงานให้ สถ.
  9. แจ้งเวียนระเบียบฯ, หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ให้ สถ.อ. และ อปท. ทราบและถือปฏิบัติ
  10. รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีของ อปท. ให้ สถ. ทราบ
  11. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของ อปท. ตามแผนการตรวจสอบ
  12. งานอื่นที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165/053177329/053177332 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th /crilocal@gmail.com
www.chiangrailocal.go.th