Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
21 ม.ค. 2564
ถึง
21 ม.ค. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมวิวหนองฮ่าง บ้านสันป่ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิดลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.5 บ้านจำบอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านโฮ่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ - ม.16 บ้านสาเจริญ ต.แม่เจดีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
08 ธ.ค. 2563
ถึง
08 ธ.ค. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
23 ก.ย. 2563
ถึง
23 ก.ย. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 เม.ย. 2563
ถึง
22 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
16 พ.ย. 2561
ถึง
16 พ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
16 พ.ย. 2561
ถึง
16 พ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 ต.ค. 2561
ถึง
24 ต.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th