Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2564
ถึง
05 เม.ย. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยขี้เหล็ก บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05 เม.ย. 2564
ถึง
05 เม.ย. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำแม่ต๊าก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05 เม.ย. 2564
ถึง
05 เม.ย. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.บัวสลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.138-09 สายบ้านโป่งนก-บ้านแม่ปูน้อย ต.สันสลี กล้าง 4 เมตร ยาว 2000 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2564
ถึง
05 เม.ย. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยบง ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2564
ถึง
15 มี.ค. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน แบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าฮ่างงาม ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2564
ถึง
15 มี.ค. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยบง ม.7 ต.ทานตะวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564
ถึง
19 ก.พ. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัลปรุงผิวจราจลคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านสันปูเลย ม.2 เชื่อมบ้านป่าฮ่างงาม ม.3 ต.ทานตะวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2564
ถึง
08 ก.พ. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08 ก.พ. 2564
ถึง
08 ก.พ. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อคำ ซอย 8 บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08 ก.พ. 2564
ถึง
08 ก.พ. 2564
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th