Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นางอลิสา สกุลสมณเดโช
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย
Responsive image
นายณัฐรัฐ บำรุงศรี
ท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน
Responsive image
นางสุวรรณี แก้วเจิม
ท้องถิ่นอำเภอแม่สาย
Responsive image
น.ส.รัชนีย์ เปาวัลย์
ท้องถิ่นอำเภอพาน
Responsive image
ทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์
ท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งราย
Responsive image
นายศิรชัช ตะต้องใจ
ท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย
Responsive image
นางสุพรรณ พันธ์ประสิทธิกิจ
ท้องถิ่นอำเภอเวียงชัย
Responsive image
นางสาวกรกฎ เหมืองทอง
ท้องถิ่นอำเภอแม่จัน
Responsive image
น.ส.พัฒนา วงศ์ธิมา
ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า
Responsive image
นายสมบัติ โลหะกิจ
ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว
Responsive image
นางไพลิน แก้วสืบ
ท้องถิ่นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
Responsive image
นายคชา พรหมช่วย
ท้องถิ่นอำเภอแม่ฟ้าหลวง
Responsive image
นางสาวพิริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์
ท้องถิ่นอำเภอดอยหลวง
Responsive image
นางพรรณี ไตรทิพย์จรัสพงศ์
ท้องถิ่นอำเภอเทิง
Responsive image
นายกริดชัย ชัยวงค์
ท้องถิ่นอำเภอเชียงของ
Responsive image
นายแสงชัย คำดอกรับ
ท้องถิ่นอำเภอป่าแดด
Responsive image
นายศรีเดช คำจันทร์วงค์
ท้องถิ่นอำเภอเวียงแก่น
Responsive image
นายบุญอุ้ม ศรีกันชัย
ท้องถิ่นอำเภอขุนตาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th