Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัด อปท.
16 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น
15 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.
09 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ซักซ้อมการปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาล จากระดับต้น เป็นระดับกลาง ตามบทเฉพาะกาล
08 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บรรจุบุุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของผู้สอบแข่งขันได้ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
05 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ราชการ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )
04 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯ
04 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประสาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131)
04 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดงานวันครูของ อปท. ประจำปี 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th